ตันเถียนสาลี่โยคะ (Dantien-Salee Yoga) เป็นการฝึกแบบผสมผสานระหว่างโยคะกับไท้จี๋ เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกได้หายใจเข้าออกเป็นจังหวะช้า ๆ และหายใจได้ลึกกว่าการหายใจตามปกติ เป็นโยคะที่คิดค้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ของผู้สอนเอง เป้าหมายหลักก็เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของพลังชีวิต ศัพท์ทางไท้จี๋เรียกว่า พลังชิ (Chi) ส่วนศัพท์ทางโยคะเรียกว่า พลังปราณ (Prana) เป็นผลให้พลังชีวิตไหลเวียนดีไม่ติดขัด ท่าไท้จี๋ที่ใช้ฝึกโยคะมี 20 ท่าและท่าโยคะ 15 ท่า เป็นท่าที่ไม่ยากและผู้ฝึกสามารถหายใจได้ลึกกว่าการหายใจปกติ เช่น ท่านกกระพือปีก เป็นต้น