ศิวะนันทะ โยคะ วิถีแห่งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

การฝึกฝนโยคะแบบศิวะนันทะ เน้นการฝึกฝนร่างกายและจิตใจ อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพลังชีวิต และลดการเจ็บป่วยลง ศิวะนันทะโยคะ คือโยคะองค์รวมแบบดั้งเดิม ฝึกแบบช้าๆ มีสมาธิในท่วงท่า เน้นการหายใจที่ถูกต้อง เพิ่มความอ่อนตัวและแข็งแรงของร่างกาย และพัฒนาให้จิตสงบไปด้วยกัน เพราะโยคะคือศาสตร์แห่งจิตวิญญาณผ่านสรีระของร่างกาย ฝึกโดยไม่แข่งขันกับใคร ซึ่งผู้ฝึกจะได้ประโยชน์ที่มากกว่าสุขภาพที่แข็งแรง