Sivananda Yoga

ศูนย์ศิวะนันทะ เวทานตะ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีกระจายอยู่ทั่วโลกตั้งตามชื่อของ สวามี ศิวะนันทะ ผู้นำด้านจิตวิญญานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบรมครูโยคะแห่งศตวรรษที่ 20 ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1957 โดยสวามี  วิษณุเทวานันทะ ผู้ประพันธ์หนังสือหฐโยคะและ ราชาโยคะ ที่ขายดีติดอันดับโลก มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้โยคะแบบดั้งเดิม ที่ริเริ่มโดยสวามี ศิวานันทะ และสวามี วิษณุเทวานันทะ การฝึกฝนโยคะมีเป้าหมายให้สุขภาพร่างกายและจิตวิญญาณแข็งแรงสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งความสงบสันติสู่โลกของเรา

  

 

ศิวะนันทะ โยคะ วิถีแห่งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

การฝึกฝนโยคะแบบศิวะนันทะ เน้นการฝึกฝนร่างกายและจิตใจ อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพลังชีวิต และลดการเจ็บป่วยลง ศิวะนันทะโยคะ คือโยคะองค์รวมแบบดั้งเดิม ฝึกแบบช้าๆ มีสมาธิในท่วงท่า เน้นการหายใจที่ถูกต้อง เพิ่มความอ่อนตัวและแข็งแรงของร่างกาย และพัฒนาให้จิตสงบไปด้วยกัน เพราะโยคะคือศาสตร์แห่งจิตวิญญาณผ่านสรีระของร่างกาย ฝึกโดยไม่แข่งขันกับใคร ซึ่งผู้ฝึกจะได้ประโยชน์ที่มากกว่าสุขภาพที่แข็งแรง

การฝึกฝนโยคะแบบศิวะนันทะ

การฝึกฝนโยคะแบบศิวะนันทะ เน้นการฝึกฝนร่างกายและจิตใจ อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพลังชีวิต และลดการเจ็บป่วยลง ศิวะนันทะโยคะ คือโยคะองค์รวมแบบดั้งเดิม ฝึกแบบช้าๆ มีสมาธิในท่วงท่า เน้นการหายใจที่ถูกต้อง เพิ่มความอ่อนตัวและแข็งแรงของร่างกาย และพัฒนาให้จิตสงบไปด้วยกัน เพราะโยคะคือศาสตร์แห่งจิตวิญญาณผ่านสรีระของร่างกาย ฝึกโดยไม่แข่งขันกันใคร ซึ่งผู้ฝึกจะประโยชน์ที่มากกว่าสุขภาพที่แข็งแรง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำสันติภาพมาสู่โลก ท่านสวามี วิษณุเทวะนันทะ จึงได้จัดหลักสูตรอบรมครูโยคะเกิดขึ้น ปัจจุบัน มีผู้ที่จบหลักสูตรครูโยคะไปแล้วกว่า 45,000 คน ศิวะนันทะ โยคะ เวทานตะ เซ็นเตอร์ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นโยคะแบบดั้งเดิม ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูสอนโยคะ ส่งต่อการประสบการณ์การฝึกโยคะที่มีระบบและวินัยไปยังผู้อื่นต่อไป     ปัจจุบัน ศูนย์ศิวะนันทะมีอาศรมอยู่มากกว่า  9  ที่  ศูนย์ศิวะนันทะโยคะมากกว่า 30 ที่  รวมไปถึงศูนย์พันธมิตรอีกหลายประเทศทั่วโลก

 

 

Rudraprayag and Uttarkshi, Uttarakhand  India

  

Sivananda Jogos Vedantos   Vilnius  Lithania

  

Centro de Yoga Sivananda Madrid, Spain

  

 Atman Yoga Centro Sivananda Afiliado Medellin, Colombia

 

ระบบกูรูกูละ

สวามี วิษณุเทวะนันทะ ยังคงรักษาระบบการสอนตามแบบขนบธรรมเนียมอินเดียโบราณ คือระบบกูรูกุละ ที่กำหนดให้สานุศิษย์ ต้องมาพักอาศัยและอยู่ที่อาศรม (ศูนย์โยคะและสมาธิ) เดียวกับครูของพวกเขา ตลอดคอร์ส ของการฝึก ผู้ฝึกจะค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผู้ฝึกจะได้รับการฝึกฝนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำไปถ่ายทอดต่อ หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาแบบเข้มข้นระยะเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับสภาวะในโลกปัจจุบัน ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดย Yoga Alliance 200 ชั่วโมง (RYS 200)

 

Swami Sivananda (1887 – 1963)

“Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize”.

การช่วยเหลือ ความรัก การเสียสละ การชำระจิต การทำสมาธิ การตระหนักรู้

 

    Swami  Vishnudevananda (1927 – 1993)

“Health is Wealth, Peace of Mind is Happiness, Yoga shows the Way”.

“สุขภาพดีเปรียบดั่งโภคทรัพย์  จิตอันสงบนำมาซึ่งความสุข  โยคะคือหนทางนำไปสู่สิ่งเหล่านี้”

 

VIP FITNESS THAILAND

Cr. Coach SUNNY